logo

ALGEMENE VOORWAARDEN WANNAGO

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten rondom de diensten van Wannago B.V., gevestigd te Hillegom aan de Beekoever 14 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83135545 (hierna: “Leverancier). 

1. Algemeen

1.1    Leverancier levert Diensten die het beschikbaar stellen van een platform waarop personen die een reis willen plannen en boeken in contact worden gebracht met aanbieders van dergelijke reizen (hierna “Platform”).

1.2    In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt met de volgende definities:

  • Afnemer: de contractuele wederpartij van Leverancier die onder voorwaarden gebruik mag maken van het Platform en/of aanvullende dienstverlening afneemt van Leverancier;
  • Diensten: het beschikbaar stellen van toegang tot het Platform en het bieden van daarmee samenhangende diensten.
  • Gebruiksvoorwaarden: de regels voor gebruik van het Platform door Users.
  • Prijslijst: de verzameling van prijzen die Leverancier hanteert voor verschillende onderdelen van haar Diensten, zoals deze op haar website vermeld staan.
  • Reisaanbieder: de Afnemer die via het Platform reizen wil aanbieden aan Reizigers.
  • Reiziger: een User van het Platform die een reis wil boeken.
  • Users: de eindgebruikers van het Platform, die zowel de rol van Reiziger of (medewerker van) Reisaanbieder kunnen hebben.

1.3    Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voortgezet gebruik door Afnemer, nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld, geldt als acceptatie van de nieuwe algemene voorwaarden. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.

1.4    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de offertes en andere werkzaamheden van Leverancier.

 

2. Diensten en duur

2.1    Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen haar Diensten met zorg uit te voeren. Dit gebeurt altijd op basis van een inspanningsverbintenis. Omdat de Diensten van Leverancier in grote mate afhankelijk zijn van netwerken, apparatuur en keuzes daartoe en handelingen van eindgebruikers die buiten haar invloedssfeer liggen, kan Leverancier nimmer instaan voor een foutloze levering van haar Diensten zonder enige onderbreking. Slechts voor zover onderdelen van deze overeenkomst schriftelijk aan een uitdrukkelijk toegezegd en voldoende bepaalbaar en concreet resultaat zijn gekoppeld, gelden uitsluitend deze specifieke onderdelen als resultaatverbintenis.

2.2    Afnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de invoer en de verwerking en het beheer van de gegevens op of via het Platform en voor een adequaat, deskundig, doelmatig en veilig gebruik van het Platform door zichzelf of door de eigen Users. Afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het aangaan en uitvoeren van eventuele overeenkomsten tussen Reizigers en Reisaanbieders en beseft dat het Platform enkel als hulpmiddel fungeert om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

2.3    De acceptatie van de levering van de Diensten van Leverancier is nadrukkelijk niet afhankelijk van een acceptatieprocedure.

2.4    Het is Leverancier toegestaan Gebruiksvoorwaarden op te leggen aan haar Users.

 

3. Offertes en meerwerk

3.1    Indien Leverancier voor specifieke Diensten een offerte uitbrengt, dan is deze altijd vrijblijvend en indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2    Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens op basis waarvan Leverancier de offerte heeft uitgebracht.

3.3    Leverancier is niet verplicht om werkzaamheden uit te voeren die de reikwijdte van de overeenkomst overschrijden. Wanneer Leverancier op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer andere of meer werkzaamheden verricht dan is overeengekomen, zullen deze werkzaamheden door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven of tegen gereduceerd tarief of gratis verricht, waarbij de vruchten van de werkzaamheden ook ten goede komen aan andere afnemers van Leverancier, dit ter keuze van Leverancier. Bij gebreke aan overeengekomen tarieven zal Afnemer de uren vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier.

3.4    Leverancier kan verlangen dat er voor de extra werkzaamheden een aparte overeenkomst wordt gesloten.

 

4. Vergoeding en betaling

4.1    Afnemer is aan Leverancier de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, bij gebreke waarvan de vergoeding volgt uit de actuele Prijslijst van Leverancier. De verschuldigde vergoedingen kunnen gebaseerd worden op eenmalige kosten (zoals de aanschaf van online tegoeden) en/of op periodieke kosten. 

4.2    Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Leverancier accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot het Platform of de Diensten van Leverancier zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Leverancier langs elektronische of schriftelijke weg bevestigt dat de overeenkomst met Afnemer tot stand komt of een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de overeenkomst.

4.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de vergoedingen vooraf te worden betaald. Leverancier zal hiervoor een factuur opmaken en digitaal verstrekken aan Afnemer.

4.4    Bij betalingen vooraf dient de betaling door Leverancier te zijn ontvangen voordat Afnemer van de daarmee samenhangende Diensten gebruik kan maken. In voorkomende gevallen van een betaling achteraf is de betalingstermijn veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn vermeld staat. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer zonder enige aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en maakt Leverancier aanspraak op wettelijke handelsrente. Indien Afnemer na schriftelijke of elektronische aanmaning de opeisbare bedragen en verschuldigde rente niet binnen drie (3) werkdagen heeft betaald, dan is Leverancier gerechtigd haar Diensten op te schorten en – indien er reeds geleverd wordt – Afnemer toegang tot het Platform te ontzeggen tot het moment van algehele voldoening en nadrukkelijk zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

4.5    Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Afnemer geen gebruik maakt van de Diensten of als Afnemer Fouten constateert.

4.6    Leverancier is gerechtigd om van tijd tot tijd haar tarieven en Prijslijst aan te passen. Indien een prijswijziging een indexering conform het ‘CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening’ (2010=100) overstijgt, is Afnemer gerechtigd de overeenkomst met Leverancier schriftelijk op te zeggen met een opzeggingstermijn van één (1) maand in plaats van met de reguliere opzeggingstermijn.

4.7    Leverancier is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden. 

 

5. Beëindiging van de overeenkomst

5.1    Overeenkomsten voor bepaalde duur zullen na de door Afnemer gekozen periode automatisch eindigen, tenzij Afnemer van tevoren de looptijd zelf verlengt. Indien er sprake is van een overeenkomst van onbepaalde duur, dan is ieder van beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging dient in dergelijke gevallen hetzij elektronisch op een door Leverancier aangegeven wijze plaats te vinden of schriftelijk per brief. 

5.2    Beide partijen kunnen de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke werking, geheel of gedeeltelijk, ontbinden in de volgende uitzonderingsgevallen:

  • de andere partij is in staat van faillissement verklaard, aan haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, op de andere partij is een andere gelijksoortige regeling van toepassing geworden of de andere partij heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is; 
  • de andere partij heeft buiten faillissement, surseance of een andere gelijksoortige regeling haar schuldeisers een akkoord aangeboden of;
  • bij de andere partij wijzigt direct of indirect de beslissende zeggenschap over de onderneming van die partij.

5.3    Leverancier kan de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke werking, geheel of gedeeltelijk, ontbinden indien Afnemer zich niet aan de regels van deze voorwaarden houdt of als de Users van Afnemer zich niet aan de Gebruiksvoorwaarden houden. Een ontbinding op deze grond mag pas plaatsvinden wanneer Leverancier Afnemer daartoe eerst een waarschuwing heeft gestuurd, die niet terstond tot verbetering heeft geleid.

5.4    Leverancier is wegens beëindiging van de overeenkomst nooit gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden of tot vergoeding van enige schade.

 

6. Beveiliging

6.1    Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de eigen inloggegevens en van diens Users jegens onbevoegden. 

6.2    Leverancier is te allen tijde bevoegd om toegangs- of identificatiecodes van Afnemer voor computer-, data-, of telecommunicatiefaciliteiten te wijzigen of al dan niet tijdelijk te blokkeren in gevallen van vermoedelijk misbruik.

6.3    Afnemer is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik door derden van het Platform, zelfs als dit zonder de wetenschap of toestemming van Afnemer gebeurt, wanneer Leverancier passende maatregelen heeft genomen om het Platform te beveiligen. 

6.4    Afnemer draagt er zorg voor dat haar systemen en infrastructuur adequaat zijn beveiligd tegen computervirussen, schadelijke software en onbevoegde toegang tot het Platform.

 

7. Dataportabiliteit en gevolgen van beëindiging

Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van eventuele back-ups van en/of het bijhouden van communicatie met Reizigers en informatie van of over Users. Leverancier is nimmer verantwoordelijk voor de export en import van data van Afnemer uit het Platform respectievelijk in diensten of systemen van derden.

 

8. Persoonsgegevens

8.1    Leverancier verwerkt persoonsgegevens conform de in Nederland geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.2    Leverancier is in het kader van voornoemde regelgeving te beschouwen als een verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij verwerkt van Users.

8.3    Leverancier zal altijd toestemming vragen aan de Users voor het verwerken van eventuele persoonsgegevens via het Platform.

 

9. Intellectueel eigendom

9.1    Het intellectueel eigendom van het Platform, de daarin opgenomen inhoud, de Diensten, de ontwerpen, ideeën, schetsen, databestanden, rapporten, analyses, offertes, en dergelijke berusten bij Leverancier of Users van het Platform. Afnemer verkrijgt de gebruiksrechten op het Platform, de documenten en bestanden die ter beschikking worden gesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aan de Afnemer toekomende gebruiksrecht is tijdelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. De door Afnemer in het Platform ingevoerde gegevens komen niet aan Leverancier toe.

9.2    Afnemer zal geen wijzigingen aanbrengen in de programmatuur, databestanden, broncodes van het Platform zonder daarvoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor te hebben gekregen door Leverancier.

9.3    Leverancier vrijwaart Afnemer tegen elke aanspraak van een derde, die gebaseerd is op de bewering dat het Platform inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, tenzij het inhoud, wijzigingen of aanpassingen van het Platform betreffen waaraan Leverancier geen bijdrage heeft geleverd of geen goedkeuring voor heeft gegeven.

9.4    Afnemer zal geen naamsvermeldingen, logo’s of andere verwijzingen naar Leverancier verwijderen van het Platform, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.5    Indien Afnemer zelf content, aanwijzingen of andere input levert op de inhoud van het Platform, dan worden dergelijke bijdragen auteursrechtenvrij beschouwd dan wel als verstrekt onder een eeuwigdurende, niet-herroepbare, wereldwijde licentie aan Leverancier om dergelijke bijdragen te gebruiken in de ruimste zin van het woord, waaronder deze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen en aan anderen te leveren.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1    De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst of op welke andere rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor deze overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) gerekend voor de looptijd van één (1) jaar. Handelen of nalaten door Afnemer, diens Users of ingeschakelde derden kunnen niet aan Leverancier worden toegerekend. Nimmer zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade meer bedragen dan haar verzekeraar aan haar zal uitkeren in dat geval.

10.2    Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder schade door gederfde winst, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, aantasting van de reputatie of goodwill.

10.3    Voorwaarden voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid zijn steeds dat zowel er sprake is van verzuim van Leverancier als voorts dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één (1) jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier heeft gemeld. Het uitgangspunt is steeds dat Leverancier via een gedetailleerde ingebrekestelling een redelijke termijn krijgt om alsnog correct te presteren.

10.4    De in deze overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor door Leverancier ingeschakeld personeel en ingeschakelde derden, maar komen te vervallen wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

10.5    Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken die voortvloeien uit het gebruik van Afnemer of diens Users van de Diensten, onder andere voor via het Platform verwerkte onrechtmatige informatie of mededelingen of wanneer de informatie of mededelingen inbreuk maken op rechten van derden in de breedste zin van het woord.

 

11. Overmacht

11.1    Geen van beide Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst indien overmacht die Partij daartoe verhindert. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt onder andere verstaan: a) overmacht van toeleveranciers, b) tekortkomingen in de nakoming van toeleveranciers, c) gebrekkigheid van zaken, appratuur, netwerken of derden die Afnemer heeft gekozen of voorgeschreven, d) overheidsmaatregelen, e) storingen van stroomvoorziening of van internet- of andere communicatieverbindingen, f) natuurrampen of g) oorlog.

11.2    Ieder van beide Partijen mag deze overeenkomst schriftelijk ontbinden als de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen duurt zonder daarvoor tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Hetgeen reeds onder deze overeenkomst is geleverd wordt naar verhouding onderling afgerekend.

 

12. Overige bepalingen

12.1    Partijen onthouden zich ervan zich zodanig te gedragen dat dit de andere partij schade oplevert, waaronder imago- en financiële schade.

12.2    Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen. 

12.3    De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

12.4    Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.