logo

PRIVACYVERKLARING WANNAGO

Dit is de privacyverklaring van Wannago B.V., gevestigd te Hillegom aan de Beekoever 14 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83135545. U kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen wij persoonsgegevens verwerkt, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van iedereen en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacy wet- en regelgeving. Ook voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten. 

 

1. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing op:

 • onze klanten en alle personen met wie wij contact hebben gehad;
 • alle bezoekers van onze websites;
 • alle ontvangers van onze nieuwsbrief en andere mailings;
 • alle personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.

 

2. Websitebezoek

Bij het bezoek aan onze website wordt gebruik gemaakt van een aantal cookies. De wettelijke grondslag voor ons gebruik van al onze cookies is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang het gebruik van de website te onderzoeken en te verbeteren. Wij hebben, mede door de meest privacy-vriendelijke instellingen te kiezen, geen toestemming van de bezoeker nodig.

Wij verstrekken in beginsel géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het voldoen aan een ambtelijk bevel of wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar strafbare feiten.

Onze website bevat tevens hyperlinks naar websites van andere partijen, waarover wij geen controle kunnen uitoefenen.

 

3 Google Analytics

Wij gebruiken enkele cookies voor websitestatistieken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics waarmee cookies worden geplaatst om bezoekers te volgen. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en delen wij geen gegevens met Google en gebruiken wij evenmin andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met Google hebben wij een passende verwerkersovereenkomst gesloten voor deze dienst. Lees meer over de privacy policy van Google op haar website.

Via de volgende link hebben bezoekers de mogelijkheid een opt-out te kiezen voor Google Analytics via deze link: Google Analytics opt-out. Chrome-gebruikers kunnen daarvoor ook een ‘Opt-out Browser Add-on’ installeren.

 

4. Gebruik van onze diensten door reizigers

De gebruikers die hun reiswensen in vervulling willen laten gaan kunnen bij Wannago een account aanmaken dat toegang biedt tot de MijnWannago-omgeving. Wannago verwerkt in haar rol van verwerkingsverantwoordelijke dan de volgende primaire persoonsgegevens van de gebruiker:

 • Accountgegevens (e-mailadres en wachtwoord);
 • Single Signon-logingegevens van Google of Facebook (optioneel);
 • Postcode (om te kunnen zoeken op dichtbij zijnde reisbureaus);
 • Telefoonnummer (optioneel); en
 • E-mailadres.

Het e-mailadres van gebruiker dient voor het helpen bij het inloggen, het versturen van mailalerts, updates, nieuws, tips en overige e-mails in het kader van haar dienstverlening. Via het account kan de gebruiker voorkeuren over de te ontvangen mail doorgeven.

Als een gebruiker een reis boekt, dan verwerken wij daarbij ook nog de volgende persoonsgegevens:

 • Bestemming (continent, land, regio en/of plaats van gewenste bestemming(en));
 • Reisgezelschap (de hoeveel personen, hun leeftijdscategorieën en onderlinge relaties);
 • Vakantiegegevens (typen, voorkeuren, budget, doelen, typen accommodaties, typen vervoersmiddelen, enz.);
 • Vakantieperiode (de periode waarin de vakantie moet plaatsvinden);
 • Opmerkingen en/of beschrijvingen (extra informatie van gebruiker voor de reisaanbieder);
 • Voorkeuren voor reisbureau (afstand en andere kenmerken);
 • Gebruiksgegevens (naam zoekopdrachten, fase van boeken en processtappen, communicatie met reisaanbieders gegevens over het inloggen en gebruik van de website);
 • Transactiegegevens worden uiteraard ook verwerkt in het kader van de boekhouding.

Als een gebruiker zijn of haar account deactiveert, dan worden voornoemde persoonsgegevens uit ons systeem gehaald voor zover deze niet meer nodig zijn voor onze financiële administratie.

De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is gebaseerd op een noodzakelijkheid ter uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de diensten van Wannago. De verwerking van gegevens in het kader van de boekhouding vind plaats op grond van een wettelijke plicht.

Met onze verwerkers, zoals leveranciers van telefonie, e-mailsystemen, boekhouding en facturatiesystemen, hebben wij waar nodig passende verwerkersovereenkomsten gesloten. Een aantal van deze verwerkers zijn internationale partijen, die al dan niet buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In die gevallen is er sprake van een gewaarborgd beschermingsniveau en passende verwerkersovereenkomsten.

Wij bewaren persoonsgegevens van de gebruiker standaard zeven (7) jaar vanaf de eerste januari na het verkrijgen van de persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke administratieplichten.

 

5. Gebruik van onze diensten door reisaanbieders

De gebruikers die reiswensen van reizigers in vervulling willen laten gaan kunnen bij Wannago een account aanmaken dat toegang biedt tot de MijnWannago-omgeving. Wannago verwerkt in haar rol van verwerkingsverantwoordelijke dan de volgende primaire persoonsgegevens van de gebruiker:

 • Accountgegevens (e-mailadres en wachtwoord);
 • Single Signon-logingegevens van Google of Facebook (optioneel);
 • Postcode (om te kunnen matchen met);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Websiteadres;
 • Contactpersoongegevens (voornaam, achternaam, geslacht);
 • Bedrijfsnaam;
 • Handelsregisternummer;
 • Bedrijfslogo;
 • Specialismen/type reisaanbieder;
 • Relevante brancheorganisaties; en
 • Omschrijving van het bedrijf.

Het e-mailadres van gebruiker dient voor het helpen bij het inloggen, het versturen van mailalerts, updates, nieuws, tips en overige e-mails in het kader van haar dienstverlening. Via het account kan de gebruiker voorkeuren over de te ontvangen mail doorgeven.

Als een gebruiker contact met reizigers wil en/of heeft, dan verwerken wij daarbij ook nog de volgende persoonsgegevens:

 • Gebruiksgegevens (informatie over leads die zijn benaderd, fase van boeken en processtappen, communicatie met reizigers gegevens over het inloggen en gebruik van de website);
 • Transactiegegevens worden uiteraard ook verwerkt in het kader van de boekhouding.

Als een gebruiker zijn of haar account deactiveert, dan worden voornoemde persoonsgegevens uit ons systeem gehaald voor zover deze niet meer nodig zijn voor onze financiële administratie.

De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is gebaseerd op een noodzakelijkheid ter uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de diensten van Wannago. De verwerking van gegevens in het kader van de boekhouding vind plaats op grond van een wettelijke plicht.

Met onze verwerkers, zoals leveranciers van telefonie, e-mailsystemen, boekhouding en facturatiesystemen, hebben wij waar nodig passende verwerkersovereenkomsten gesloten. Een aantal van deze verwerkers zijn internationale partijen, die al dan niet buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In die gevallen is er sprake van een gewaarborgd beschermingsniveau en passende verwerkersovereenkomsten.

Wij bewaren persoonsgegevens van de gebruiker standaard zeven (7) jaar vanaf de eerste januari na het verkrijgen van de persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke administratieplichten.

 

6. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen – oftewel gebruikers die zowel reizigers als contactpersonen van reisaanbieders kunnen zijn – hebben het recht, wanneer wij verantwoordelijk zijn voor de betreffende verwerking, om ons te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking daarvan. Ook hebben betrokkenen het recht om tegen verwerkingen bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Deze rechten zijn overigens niet zonder meer altijd inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

 

7. Nadere informatie

Voor nadere vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder op en waar eventuele klachten gedaan kunnen worden over onze verwerkingen van persoonsgegevens.